Ekonomisk utvärdering

”Ekonomisk jämförelse mellan konventionella och ekologiska odlingsformer” är ett sidoprojekt i anslutning till försöksserien L4-3410, med syfte att värdera och jämföra odlingsformer med konventionell driftsinriktning med former med så kallad ekologisk driftsinriktning i f d. Kristianstads län. Denna utvärdering behandlar ekonomin under det tredje växtföljdsomloppet sista del, dvs. 2003-2005. Anledningen till att vi valt dessa år är att växtföljd och grödval justerades inför denna treårsperiod. Försöken är förlagda till naturbruksgymnasierna i Bollerup, Önnestad och Östra Ljungby.

Försöken innehåller fem försöksled, två konventionella och tre ekologiska. För alla försöks leden har det beräknats en produktionskostnad per producerad enhet och täckningsbidrag med eller utan befintliga stöd. I de grödor där det har varit möjligt har ekologiska odlingsformer med kreatur jämförts med konventionella odlingsformer med kreatur och ekologiska odlingsformer utan kreatur har jämförts med motsvarande konventionella.

Beräkningarna visar att överlag har de ekologiska odlingsformerna en högre kostnad per producerad enhet än de konventionella, främst pga. lägre skörd per arealenhet. Vid en jämförelse mellan de olika försöksleden visar de ekologiska leden överlag ett bättre täckningsbidrag än de konventionella leden. Försöksled med potatis och/eller sockerbetor visar ett högre täckningsbidrag än de utan dessa odlingar.

I vissa grödor är det stora skillnader i avkastningar trots samma Eu-ersättningszon. Försöksplatsen på Önnestad har de generellt högsta avkastningarna medan odlingarna på Östra Ljungby har de lägsta. Detta gäller både de ekologiska och konventionella odlingarna.

 Klicka här för att ladda hem PDF dokumentet (2355 kb)