Plan för spridande av resultat

Databas

Vår målsättning är att huvuddelen av försöksregistreringarna skall bli tillgängliga för forskare och andra intresserade via denna databas.

Varje år

Varje år görs en utförlig rapport som visar skörderesultat mm. Målsättningen är att göra resultaten lättillgängliga samt sprida kännedom om projektet. Detta sker också varje år med fältvandring på sommaren och en resultatredovisning för finansiärer, en bred referensgrupp samt rådgivare och övriga intresserade. Intressante försöksresultat kommer att utgöra underlag för artiklar i bl.a. Skånska Lantbruk som är de skånska hushållningssällskapens gemensamma medlemstidning.

Efter varje växtföljdsomlopp

Efter varje växtföljdsomlopp görs en sammanfattande rapport, där olika experter skriver om intressanta problemställningar som har blivit belysta under växtföljdsomloppet. I den sammanfattande rapport för tredje växtföljdsomloppet som blir färdig 2006 kommer det t ex att finnas artiklar om: Aphanomyces, Kaliumdynamik etc

Efter varje växtföljdsomlopp publiceras en populärvetenskaplig broschyr som innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultat. riktad mot lantbrukare. Vi avser också att sammanfatta resultaten i en artikel i en interna-tionell referensgranskad tidskrift.

Efter varje växtföljdsomlopp hålls åtminstone en temadag där försökens resultat redovisas och diskuteras

Omfattande sammanställning av Litteraturgenomgång t.o.m. 2005 finns på Hushållninggsällskapet och översändes gärna om så önskas.