Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen anpassas så att varje enskilt system och gröda sköts så långt möjligt vad som är praxis. Det innebär t ex att:

  • gödsling och bekämpning i de konventionella systemen varje enskilt år anpassas till ett bedömt behov
  • i de konventionella systemen mekaniska bekämpningsalternativ tillämpas när de kan försvaras ekonomiskt och praktiskt i större tillämpning
  • växtföljderna anpassas så att hänsyn tas till risker för läckage från baljväxtrika växtföljder
  • växtföljderna anpassas till respektive försöksplats platsgivna förutsättningar utifrån erfarenheter dragna av växtföljdsomlopp 1-3
  • fånggrödor och mellangrödor används där så är rimligt
  • i de konventionella systemen minimeras användning av bekämpningsmedel, så långt det är ekonomiskt rimligt
  • en ekonomisk utvärdering sker av de olika odlingssystemen - här blir nysatsningarna på grönsaksväxtföljderna på Önnestad och energigrödeodlingen i Bollerup växtnäring från rötrest av speciellt intresse