Projektplan

Försöksuppläggningen ska vara sådan att åtgärdsprogrammen fortlöpande anpassas så att de följer den biologiska, tekniska och ekonomiska utvecklingen av de ingående odlingssystemen - med full respekt för respektive systems bakomliggande natursyn och filosofi.

I projektet ska odlingssystemen jämföras, skillnader kvantifieras och utvecklingen följas. Studierna inom projektet kommer att fokuseras på växtnäringshushållning, energi, ekonomi, markbördighet och ogräsdynamik. Den kunskap som projektet därigenom skapar skall bidra till en utveckling av verklighetens odlingssystem, inte minst i arbetsintensiv grönsaksodling samt hållbar växtnäringscirkulation till nya energigrödor och fröodling.

Projektet ska utgöra underlag för objektiv information om olika odlingssystem till producenter, konsumenter och beslutsfattare, samt tjäna som demonstrationsobjekt för grupper med intresse för uthållig produktion.

Biogasen och biogödseln produceras i samarbete med forskare vid LTH och deras pilotrötkammare vid forskningsanläggningen i Billeberga.

Projektet ska ligga till grund för studier och fördjupade forskningsprojekt som kan leda till en positiv utveckling av svensk livsmedelsnäring samt produktion av grön energi baserad på växtnäringscirkulation.

Projektet ska tjäna som referens och knyta till sig forskningsprojekt rörande miljövänliga och uthålliga odlingssystem.

Analysprogram, insamling av data om växtskadegörare och ogräsförekomst, noggrann dokumentation av utförda åtgärder samt arkivering av lagringsbara skördeprodukter och jordprover ska göra att försöken kan belysa breda frågeställningar som från början inte betraktats som prioriterade.

Hela växtföljden finns representerad varje år i alla fem odlingsinriktningarna. Totalt omfattar alltså försöken 30 rutor per plats fördelat på tre platser. Varje ruta har ett omfattande och fullständigt specificerat skötselprogram som är anpassat till odlingssystemet och försöksplatsen.