Fjärde växtföljdsomloppet 2007-2012

Projektet satsar på ett fjärde växtföljdsomlopp med fokus på grönsaks- och energigrödor, och gödsling med rötrester från biogasproduktion  vid sidan om fortsatt studium av växtföljder med jordbruksgrödor.

Målsättningen med projektet , kan beskrivas i två viktiga delar.

  1. En del avser att bidraga med faktaunderlag för satsning på jordbruks- grönsaks- och energigrödor i lång-siktigt hållbara och miljövänliga odlingssystem.
  2. En annan väl så viktig del är att öppna upp för olika fördjupade forskningsprojekt som kan knytas till dessa väldokumenterade och långliggande odlingssystem.

Syftet med det nya omloppet är att på skilda jordtyper studera miljövänliga och uthålliga ekologis-ka och konventionella odlingssystem, representerande de mest miljömedvetna lantbrukarna inom respektive system.

Lokalisering

Projektet genomförs på naturbruksgymnasierna Bollerup och Önnestad. Odlingsplatserna har helt olika odlingsförutsättningar: Bollerups lerjord utan bevatnting och Önnestads varma och drivande mullrika mojord med bevattningsmöjlighet vilket ger goda förutsättningar för grönsaksodling. 

Bollerups lerjord med höga skördar med jordbrukets livsmedels- och frögrödor i kombination med intressant energisatstning. Önnestads mojord med bevattningsmöjligheter ger goda förutsättningar för en satsning på grönsaker.

Önnestad

Avsikten är att i Önnestad kombinera jordbruksgrödorna inklusive sockerbetor med grönsaksodling (morot, lök) i konventionell och ekologisk odling samt tillförsel av rötrest från biogasproduktion baserad på växtmaterial. Dessutom ska tetraploid, sen rödklöver odlas till frö.
Satsningen ingår som en del i Kristianstadsbygdens satsning på grönsaksproduktion och går i linje med Region Skånes miljövårdsfonds satsning på sambandet mellan miljön och hälsan.

Bollerup

Avsikten är att på Bollerup kombinera skånska jordbruksgrödor med nya baljväxter (lupin) och vitklöverfröfröod-ling samt göra en nysatsning på energigrödor som hampa och etanolvete. Växtnäring ska tillföras med rötrest från biogasproduktion baserad på växtmaterial.

De tänkta växtföljderna