Finansiering 1999-2005

Under 1999-2005 har kostnader innefattande fältarbete, basanalyser och basgraderingar finansierats av en bred grupp intressenter bestående av Jordbruksverket, Region Skånes miljöfond, Ekhagastiftelsen, SLU, Sydsvensk Jordbruksforskning, Partnerskap, SL-stiftelsen, Kristianstads Läns Hushållningssällskap, Sockernäringens BetodlingsUtveckling AB (SBU) och Findus R & D Center AB.

En rapport avseende resultaten t.o.m. 2005 håller på att sammanställas. I anslutning till basprojektet "Miljövänliga och uthålliga odlingsformer"har ett antal sidoprojekt initierats varav rapport ”Ekonomisk utvärdering av konventionella och ekologiska odlingsformer 2003-2005” är en.

Finansiering från 2006