Bakgrund 1987-1998

Projektet ”Försök med olika odlingsformer startade 1987 och till och med 1998 hade två växtföljdsomlopp passerat. Under denna period har projektet främst strävat efter att ta fram underlag för jämförelser mellan typsystem för normallantbrukaren inom respektive ekologiska och konventionella odlingsformer. Resultaten har legat som underlag för ett flertal forskningsarbeten samt som viktigt beslutsunderlag i rådgivning till lantbrukare rörande olika odlingsformer.

Försöken är förlagda till de tre naturbruksgymnasierna, Bollerup, Önnestad och Östra Ljungby.

För de första 12 åren har projketet haft säkrad finansiering, via Kristianstads läns Landsting och Hushållningssällskapet, Kristianstad som också ansvar för försökens genomförande.

Resultat från de två första växtföljdsomloppen finns redovisade i rapport SJFD nr 53, 2001.